Przeprowadzenie zarówno importu, jak również eksportu, dla kontrahentów spoza Wspólnoty Europejskiej, wymaga załatwienia wielu formalności. Jednym z nich, o ile nie najważniejszym,  jest złożenie wniosku o numer EORI w systemie celnym.

 

Zapewne większość z Państwa, spotkała się z tzw. wymogami EORI, co oznacza Posiadanie Numeru Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

 

 

Czym jest i jakie ma znaczenie?

 

Numer EORI (Operators’ Registration and Identification), jest to w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.niezbędny dla przedsiębiorcy numer identyfikacyjny.

Od 2009 r., ma na celu ułatwienie współpracy instytucji celnych, w tym administracji celnej, w ramach programu e-Customs, na terenie całej Unii Europejskiej.

Obowiązek posiadania specjalnego numeru identyfikacyjnego EORI, konieczny jest w przypadku obrotu z krajami spoza UE (m.in. Chiny, Rosja, USA, a od niedawna także Wielka Brytania).

Jednym słowem jest to system, skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, sprowadzających towary spoza UE, bądź eksportujących poza UE.

 

Bez numeru EORI, nie jest możliwe przejście towarów przez odprawę celną, przez co przedsiębiorca narazić się może na niepotrzebne straty.

 

Numer EORI odbiorcy i nadawcy

 

Należy pamiętać, że numer EORI nadawcy i odbiorcy, są to dwa różne numery.

Oba obowiązkowo muszą zostać podane przy dokonywaniu odprawy celnej w imporcie oraz eksporcie.

 

 

Jak wygląda i z czego się składa?

 

Numer EORI to ciąg znaków, który, w przypadku podmiotów krajowych, składa się z liter "PL", numeru NIP i ciągu do 17 znaków.

W przypadku podmiotów z krajów trzecich - składa się z liter "PL" i ciągu 14 cyfr ze znakiem "Z" na końcu. 

 

W jaki sposób złożyć i co jest potrzebne we wniosku o nadanie numeru EORI?

 

Podmiot gospodarczy, który chce się starać o wydanie numeru EORI, może złożyć niezbędne wnioski, wysyłając je na adres Centralnej Rejestracji Celnej.

Można również zrobić to osobiście, udając się z wnioskami rejestracyjnymi do izby administracji skarbowej, urzędu celno-skarbowego, bądź wojewódzkiego urzędu celno-skarbowego.

Wniosek może złożyć zarówno właściciel firmy, osoba uprawniona do jej reprezentowania, jak i pełnomocnik ustanowiony pisemnym pełnomocnictwem.

Jednak w obu przypadkach, konieczna będzie co najmniej jedna wizyta w urzędzie, służąca potwierdzeniu tożsamości osoby składającej wniosek.

Warto więc zwrócić uwagę na jeszcze inną możliwą alternatywę, jaką jest elektroniczna rejestracja oraz złożenie wniosku w systemie, za pomocą platformy PUESC   https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

Mimo wszystko, we wszystkich wymienionych przypadkach, uzyskanie numeru EORI jest bezpłatne.

 

Składając wniosek o nadanie numeru EORI, należy podać:

 

  • rodzaj podmiotu oraz obszar działania (z zaznaczonym polem dotyczącym nadania numeru EORI),
  • numery identyfikacyjne podmiotu (NIP, REGON, KRS, posiadane numery VAT UE),
  • formę prawną prowadzenia działalności,
  • kod PKD głównej działalności,
  • pełną i skróconą nazwę podmiotu, a także datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
  • adres siedziby oraz adres do korespondencji,
  • oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku. Również wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, ponadto wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

 

Kto jest zobowiązany do posiadania numer EORI? O czym należy pamiętać?

 

Należy wiedzieć, iż wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą, związaną ze stosowaniem przepisów prawa celnego, muszą posiadać numer EORI.

Wymagany jest on dla podmiotów gospodarczych, które importują na teren Unii, towary spoza jej obszaru. Obowiązek ten obejmuje więc również wszystkich importujących towary z Chin do Unii Europejskiej. Niezależnie czy jest to początkujący importer, czy duża firma importowa, musi posiadać numer EORI.

Ważne jest, by wyrobić go jeszcze przed dokonaniem pierwszego zakupu lub sprzedaży do krajów poza Wspólnotę Europejską.

Bez tego istotnego numeru nie zostanie przeprowadzona żadna operacja importowa z krajów spoza UE.

Warto wiedzieć, że każdy numer EORI jest unikatowy - przyznawany jednorazowo.

 

Podstawowa rola systemu EORI

 

System EORI ma na celu przede wszystkim, przyspieszenie dokonywania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców.

Całą procedurę wykonuje się elektronicznie, co jest dużym udogodnieniem dla podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą.

Dzięki wprowadzeniu EORI, nie jest już wymagana dokumentacja papierowa, dzięki czemu znacząco zmniejszyła się ilość formalności towarzyszących.

Bezpośrednio korzystają na tym przede wszystkim przedsiębiorcy i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą.

Działanie systemu znacznie usprawnia procedury, ale i ogranicza pole do jakichkolwiek pomyłek.

System identyfikacji przedsiębiorców skutecznie obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze, zajmujące się importem spoza UE. Pozwala więc, na łatwy dostęp do potrzebnych informacji przez przedsiębiorców oraz jednostki administracji celnej.