Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest IFB International Freightbridge (Poland) Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 126, 05-506 Kolonia Lesznowola, w dalszej części Polityki Prywatności określany jako IFB jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO.
Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem iod@ifb-poland.pl. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.


Postanowienia ogólne
W IFB przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, pracowników oraz współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.


Dbamy, by przetwarzanie państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).


Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia


Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były przetwarzane:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarza IFB?
IFB podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane tj.  do:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo sprzeciwu,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.


IFB może przetwarzać dane osobowe po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

IFB ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa należy wysłać wiadomość na adres iod@ifb-poland.pl


Zapewniamy, by każda osoba działająca z upoważnienia IFB i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.